Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Reijs Scooters VOF
Artikel 1 Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Reijs Scooters V.O.F. producten levert;

Reijs Scooters: Reijs Scooters V.O.F., ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 58054480 leveren: leveren, verhuren en/of op een andere wijze ter beschikking stellen; product: zaken en/of diensten.

Artikel 2Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, op grond waarvan Reijs Scooters aan afnemer, een of meer producten levert van het ogenblik af, dat afnemer aan Reijs Scooters om een aanbieding vraagt, dan wel dat Reijs Scooters, al dan niet gevraagd, een aanbieding doet.

2.2 Algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij door Reijs Scooters uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

2.3. Naast deze algemene voorwaarden kan Reijs Scooters aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

2.4 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Afnemer die volgens deze algemene voorwaarden Reijs Scooters heeft gecontracteerd wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2.6 Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze bepalingen.

2.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Reijs Scooters en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door Reijs Scooters gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Een opdracht tot levering van producten, waaronder mede is te verstaan de aanvaarding van een aanbod, dient schriftelijk te geschieden.

3.3 Reijs Scooters behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Reijs Scooters binnen 14 dagen na ontvangst van de opdracht, dan wel – bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding – door uitvoering van de levering.

3.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen, waaronder aanbiedingen van Reijs Scooters, gelden slechts bij benadering.

3.6 Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot ontbinding vormen, voorzover zij niet uitmonden in een door Reijs Scooters te verrichten wezenlijk andere prestatie.

3.7 Reijs Scooters behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de aanbieding, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen.

3.8 Door Reijs Scooters verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding.

Artikel 4 Levering

4.1 Alle door Reijs Scooters genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Reijs Scooters bekend waren.

4.2 Opgegeven (leverings)termijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.

4.3 Bij niet tijdige levering dient afnemer Reijs Scooters terzake schriftelijk in gebreke te stellen en aan Reijs Scooters een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Heeft na verloop van deze termijn nog steeds geen levering plaatsgevonden, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Overschrijding van door Reijs Scooters opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

4.5 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Reijs Scooters de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Reijs Scooters gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

4.6 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor afnemer beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de goederen opgeslagen voor zijn rekening en risico. Afnemer dient de vervoers-, opslag- en andere kosten voortvloeiend uit het niet afnemen van de goederen voor zijn rekening te nemen.

4.7 Ingeval afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen 3 maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Reijs Scooters op te geven opslagplaats, heeft Reijs Scooters het recht om de zaken te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Reijs Scooters toekomende rechten.

4.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering plaats af bedrijf Reijs Scooters. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op afnemer. De plaats van aflevering dient voor het door of vanwege Reijs Scooters gebruikte vervoermiddel op normale wijze bereikbaar te zijn. Aflevering vindt plaats bij de ingang.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn standaard in Euro en zijn exclusief aflevering, montage, voorlichting en/of andere nevenprestaties van de zijde van Reijs Scooters en exclusief heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten, invoerrechten en/of verpakkingskosten welke afwijken van de gebruikelijke verpakking zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen voor rekening van afnemer.

5.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Reijs Scooters op geen enkele wijze bij een latere overeenkomst.

5.5 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor administratiekosten in rekening worden gebracht.

5.6 Met het verschijnen van nieuwe prijslijsten komen alle voorgaande uitgaven te vervallen.

Artikel 6 Betaling en reclame

6.1 Betaling dient te geschieden contant bij aflevering, onder rembours of via vooruitbetaling.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting.

6.3 Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.

6.4 Afnemer is verplicht de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde producten worden door Reijs Scooters slechts in behandeling genomen indien zij binnen acht werkdagen na levering schriftelijk aan Reijs Scooters kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 6.5 Indien een reclame door Reijs Scooters gegrond wordt bevonden, heeft Reijs Scooters het recht te harer keuze: A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Reijs Scooters worden afgegeven; C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.6 Afnemer dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.

6.7 Afnemer dient in een voorkomend geval Reijs Scooters onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

6.8 Reclames ontheffen afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

6.9 Retourzendingen door afnemer zijn slechts mogelijk na overleg met Reijs Scooters en geschieden voor rekening en risico van afnemer. Afnemer dient het product voldoende te verzekeren tijdens het transport.

6.10 Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum, of, bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Reijs Scooters, zonder enige ingebrekestelling, het recht afnemer van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van Reijs Scooters op afnemer worden op dat moment terstond opeisbaar.

6.11 Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Reijs Scooters met betrekking tot leveranties tegen afnemer moet nemen bij het niet nakomen door afnemer van zijn betalingsverplichtingen zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,- en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

6.12 Indien goede grond bestaat om te veronderstellen dat afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt zal nakomen, is Reijs Scooters gerechtigd voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. De te stellen zekerheid kan bestaan in de vorm van een al dan niet volledige vooruitbetaling; in de vorm van een deugdelijke bankgarantie; dan wel in een andere door Reijs Scooters te stellen zekerheid.

6.13 Indien afnemer in staat van faillissement raakt; in surséance van betaling geraakt; onder curatele wordt gesteld; ofwel indien ter zijner laste enige vorm van beslag wordt gelegd; of wanneer hij overlijdt; of in liquidatie treedt; of overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf; of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap; dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; kan Reijs Scooters de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan afnemer en/of enig door de afnemer aan Reijs Scooters verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 7 Garantie

7.1 Reijs Scooters staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiernavolgende bepalingen vermeld.

7.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen geldt de garantie gedurende twaalf maanden na levering voor gebreken die zich voordoen in de vorm van materiaal- en/of fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van Reijs Scooters. 7.3 Verplichtingen van Reijs Scooters uit hoofde van garantie zoals bepaald in art. 7.2 strekken niet verder dan het kosteloos repareren (ter plekke bij Reijs Scooters) of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan, zulks ter keuze van Reijs Scooters en binnen een door Reijs Scooters te bepalen, redelijke termijn. Eventuele verzend- of transportkosten zijn voor rekening en risico afnemer. 7.3.1 Wanneer wordt afgesproken dat Reijs Scooters een vervangend onderdeel per post toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd.

7.4 Afnemer is verplicht Reijs Scooters op haar verzoek de gelegenheid te geven om naar aanleiding van zijn beroep op de garantie een onderzoek door een door Reijs Scooters aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van afnemer indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt. Ingeval het beroep terecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor rekening van Reijs Scooters.

7.5 Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.

7.6 Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten, of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door Reijs Scooters (of door haar aangewezen reparateurs), wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht. 7.7 Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt: als het product: onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt; het een ander gebrek betreft dan genoemd in artikel 7.2 (bijvoorbeeld normale slijtage); door anderen dan Reijs Scooters (of door haar aangewezen reparateurs) veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden; in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn; en/of een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd, indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden, indien het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires en indien afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 7.7.1 Plaatwerk is uitgesloten van garantie. 7.7.2 Geen garantie wordt verleend op bewegende en/of slijtagedelen, waaronder maar niet uitsluitend V-snaar, bougie, banden, remblokken en koppeling. 7.7.3 Op de accu wordt 1 maand garantie verleend.

7.8 Garantie wordt alleen dan verleend indien afnemer het product tijdig bij Reijs Scooters (of door haar aangewezen reparateur) heeft aangeboden voor de uitvoering van de nodige onderhoudsbeurten (zie 7.8.1). 7.8.1 Onderhoudsbeurten dienen plaats te vinden bij 1.000 km, bij 3.000 km en bij 6.000 km. 7.8.2 Indien een onderhoudsbeurt door afnemer wordt overgeslagen vervalt alle recht op garantie.

7.9 Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe als gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke ingevolge een reparatie worden vervangen, worden eigendom van Reijs Scooters.

7.10 De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten die door Reijs Scooters geleverd zijn.

7.11 Indien afnemer aan Reijs Scooters opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, of de reparatie kosteloos geschiedt op basis van garantie zoals hierboven omschreven, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Reijs Scooters. Afnemer zal alsdan Reijs Scooters vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

7.12 Alle transportkosten zijn uitgesloten van garantie en komen dientengevolge immer voor rekening van afnemer.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan Reijs Scooters verschuldigde betalingen behoudt Reijs Scooters zich het eigendom voor van alle door haar krachtens de koopovereenkomst geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betalingen van al hetgeen Reijs Scooters krachtens de koopovereenkomst toekomt. Afnemer mag, zo lang geen algehele betaling van de geleverde producten heeft plaatsgevonden, de hem geleverde producten niet vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen noch verhuren of uitlenen.

8.2 Reijs Scooters is gerechtigd haar eigendomsrechten op de producten als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden te allen tijde uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien Reijs Scooters deze producten terugneemt, is afnemer aansprakelijk voor de hiermede gepaard gaande kosten. Voorts heeft Reijs Scooters het recht eventuele schade aan de producten op afnemer te verhalen.

8.3 Afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.5 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brandschade, ontploffingsschade en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Reijs Scooters.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Voor persoon- of zaakschade ontstaan bij het installeren, bij het gebruik of ten gevolge van de geleverde producten kan Reijs Scooters, behoudens in het geval dat afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Reijs Scooters, niet aansprakelijk worden gesteld.

9.2 Reijs Scooters is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of economische schade waaronder mede dient te worden verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere indirecte schade.

9.3 Reijs Scooters is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Reijs Scooters toerekenbare opzet of grove schuld.

9.4 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Reijs Scooters geleverde producten, is Reijs Scooters niet aansprakelijk. 9.5 Onverminderd het vorenstaande is Reijs Scooters nimmer aansprakelijk: A: wegens niet, of niet tijdige levering; B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes, gegevens op de website etc.; C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht) zoals bedoeld in artikel 10; D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in bedrijfsruimte van Reijs Scooters bevinden; F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; H: voor schade veroorzaakt door geleverde software; I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem.

9.6 Indien Reijs Scooters in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, is Reijs Scooters nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van Reijs Scooters onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer arbeidsstaking, in- en uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, natuurrampen, brand en andere ernstige storingen binnen Reijs Scooters of in diens toeleveringsbedrijven.

10.2 Indien Reijs Scooters door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

10.3 Indien de overmacht één maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

10.4 Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Reijs Scooters als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 11 Verplichting van Afnemer

11.1 Afnemer zal aan Reijs Scooters alle, voor de uitvoering van de werkzaamheden van Reijs Scooters, benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

11.2 Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing van de geleverde producten.

11.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of producten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Reijs Scooters staan of indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Reijs Scooters het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Reijs Scooters in rekening te brengen.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Reijs Scooters heeft het recht om zich ook tot de bevoegde rechter van de woonplaats van afnemer te wenden.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij Reijs Scooters.

Contactgegevens Reijs Scooters VOF
Kloosterstraat 16
5373 AG Herpen

Telefoon: 0646 22 35 27
E-mail: info@reijsscooters.nl
Website: http://www.reijsscooters.nl